1

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านแก้วจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563