1

วันที่ 10-11 กันยายน 2563

....นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแก้ว สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Cr. ครูรุ่งนภา ครูรัชนีภรณ์