1

**วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562** เวลา 13.00 น.
...ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์...ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นประธานในการ "ประชุมผู้ปกครองนักเรียน"ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562....เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
.....พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ....ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป...
Cr.ไลน์โรงเรียนบ้านแก้ว ด.ช.ณัฐวุฒิ ป้องศรี