2

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
...ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้ว