1

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
....ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้ว
.....ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการถวายเทียนพรรษา ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศน์ และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นต้น
.....โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป